22.September 2016, Ausflug zu Schloß Bothmer

2016-09-22, Fahrt zu Schloß Bothmer (Foto H Richert), 003b 2016-09-22, Fahrt zu Schloß Bothmer (Foto H Richert), 004zb csm Luftaufnahme Schloss Bothmer Foto Wolfhard Molter 5240ea7461,(Text) b Wappen derer von Bothmer (Text), b 2016-09-22, Fahrt zu Schloß Bothmer (Foto H Richert), 005zb
2016-09-22, Fahrt zu Schloß Bothmer (Foto H Richert), 006zb 2016-09-22, Fahrt zu Schloß Bothmer (Foto H Richert), 008b 2016-09-22, Fahrt zu Schloß Bothmer (Foto H Richert), 010zb 2016-09-22, Fahrt zu Schloß Bothmer (Foto H Richert), 011b 2016-09-22, Fahrt zu Schloß Bothmer (Foto H Richert), 013b
2016-09-22, Fahrt zu Schloß Bothmer (Foto H Richert), 016b 2016-09-22, Fahrt zu Schloß Bothmer (Foto H Richert), 018zb 2016-09-22, Fahrt zu Schloß Bothmer (Foto H Richert), 017zb 2016-09-22, Fahrt zu Schloß Bothmer (Foto H Richert), 020b 2016-09-22, Fahrt zu Schloß Bothmer (Foto H Richert), 021b
2016-09-22, Fahrt zu Schloß Bothmer (Foto H Richert), 022zb 2016-09-22, Fahrt zu Schloß Bothmer (Foto H Richert), 023zb 2016-09-22, Fahrt zu Schloß Bothmer (Foto H Richert), 030zb 2016-09-22, Fahrt zu Schloß Bothmer (Foto H Richert), 029b 2016-09-22, Fahrt zu Schloß Bothmer (Foto H Richert), 024b
2016-09-22, Fahrt zu Schloß Bothmer (Foto H Richert), 027zb 2016-09-22, Fahrt zu Schloß Bothmer (Foto H Richert), 028zb 2016-09-22, Fahrt zu Schloß Bothmer (Foto H Richert), 032zb 2016-09-22, Fahrt zu Schloß Bothmer (Foto H Richert), 025b 2016-09-22, Fahrt zu Schloß Bothmer (Foto H Richert), 026b
2016-09-22, Fahrt zu Schloß Bothmer (Foto H Richert), 034zb 2016-09-22, Fahrt zu Schloß Bothmer (Foto H Richert), 035b 2016-09-22, Fahrt zu Schloß Bothmer (Foto H Richert), 031b 2016-09-22- Fahrt zu Schloss Bothmer -Foto H-Richert- 010zc